Arbeidstilsynet har følgende fire overordnete strategiområder for perioden 2017-2019
• En styrket bruk av Arbeidstilsynets kunnskap i virksomhetenes arbeidsmiljøarbeid
• At virksomhetens forebyggende arbeid fortsatt er etatens viktigste arbeid
• At arbeidslivskriminalitet skal reduseres
• Effektiv bruk av Arbeidstilsynets virkemidler

Arbeidstilsynet ønsker for de neste tre årene å fokusere mer på å gi kunnskap til bedriftene, blant annet gjennom veiledning. Virksomhetene skal bli motiverte til selv å arbeide forebyggende.
Arbeidstilsynet skal ha en dialog og gi veiledning før et eventuelt tilsyn, og skal kunne dokumentere hvorfor virksomheten prioriteres.
I tillegg ønsker Arbeidstilsynet å etablere et bransjesamarbeid og videreutvikle samarbeidet med aktuelle arbeidsgiver- arbeidstakerorganisasjoner. Dette skal gi økt bransjekunnskap til etaten, samtidig som man skal samarbeide om tiltak og aktiviteter overfor de ulike bransjene.
Arbeidstilsynet ønsker også å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet, herunder utrygge og uanstendige arbeidsvilkår. Etaten skal reagere effektivt overfor de aktørene som bevisst unnlater å følge kravene i norsk arbeidsmiljøregelverk. I samarbeid med andre myndigheter, skal Arbeidstilsynet bidra til å sikre trygge og anstendige arbeidsvilkår for alle arbeidstakere.
Skog- og landbruksnæringene er et av flere satsningsområder til Arbeidstilsynet i strategiperioden. Det vil si at etaten skal ha en ekstra innsats overfor disse næringene i tråd med ovennevnte strategi. NHO Mat og Drikke har inngått et samarbeid med Skogbrukets Landsforening, Norske Landbrukstenester (NLT) og Arbeidstilsynet for å vurdere tiltak og aktiviteter overfor næringene i tråd med Arbeidstilsynets strategiområder.

Kontaktperson I NHO Mat og Drikke: Advokat Anne Brit Slettebø