Mattilsynet skal føre tilsyn med importører av sertifikatpliktige sendinger med planter, potet og tre. Vi skal sjekke om dere gjennomfører en god mottakskontroll og har tilstrekkelig kompetanse om mottakskontrollen. Tilsynene gjennomføres som et nasjonalt tilsynsprosjekt i perioden 1. mars til 15. september i år.

Asle Michael Fremgård, seniorrådgiver i Mattilsynet region Øst, avd. Vestfold

Vår hensikt med denne informasjonen er å gi dere en mulighet til å få på plass rutiner og riktig kompetanse før tilsynsprosjektet starter.

Hvorfor gjennomfører vi dette prosjektet?

Mattilsynet ønsker nå å sjekke om importører etterlever og kjenner til endringene i de spesielle importbestemmelsene i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere som trådte i kraft i mars 2016. Viktige elementer som kan nevnes er registreringsplikt for importører og mottakskontrollører, mottakskontroll av sending, melding av sendinger til Mattilsynet og importørens egenkontroll av sertifikat. Betingelser for bruk av samlesertifikater og oppdeling av sendinger samt importørenes ansvar for å hindre introduksjon av karanteneskadegjørere er tydeligere.

Mange importører kan forvente tilsyn

Vi vil føre tilsyn med mange aktører som importerer sertifikatpliktige sendinger med planter, potet eller tre. Det omfatter grossister, produksjonsgartnerier, planteskoler, planteutsalg, blomsterbutikker og andre aktører.

Vil føre tilsyn med mottakskontrollen og importørenes kompetanse

Det er særlig på tre områder Mattilsynet vil føre tilsyn med at importørene utfører sine plikter i tråd med bestemmelsene i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere.

Det første er importørenes mottakskontroll. En riktig og god mottakskontroll er importørens viktigste tiltak for å hindre innførsel av planteskadegjørere. Alle som importerer sertifikatpliktige sendinger med planter, potet og tre skal sikre at det gjennomføres en mottakskontroll av sendingen. Importørene skal selv kontrollere at sunnhetssertifikatet er i samsvar med kravene i regelverket og at det er samsvar mellom sertifikatet og sendingens innhold. I tillegg skal importørene gjøre en fysisk kontroll av sendingen for å sikre at den ikke fører med seg alvorlige planteskadegjørere, jf. forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere §23b.

Det andre er importørenes meldeplikt. Når mottakskontrollen er gjennomført skal det meldes til Mattilsynet. Dette gjelder også for utpekt importør dersom det er flere importører på ett sertifikat. En meldt sending kan ikke disponeres før den er frigitt av Mattilsynet. Selv om sendinger på samlesertifikat frigis på grunnlag av mottakskontrollen hos første mottaker, har alle importørene på et samlesertifikat plikt til å utføre mottakskontroll. Finner dere feil ved sendingen skal dere melde fra til Mattilsynet, selv om sendingen er frigitt på grunnlag av kontroll hos første mottaker, jf. forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere er § 23d.

For det tredje vil vi vurdere importørenes kompetanse om mottakskontrollen. §8 i matloven stiller krav til at dere skal ha nødvendig kompetanse. Mattilsynet vil føre tilsyn med at dere har nødvendig kjennskap til relevant regelverk og relevante skadegjørere.

Mattilsynet forventer god regelverksetterlevelse

Å sikre regelverksetterlevelse er et viktig mål for Mattilsynet. Vi forventer at dere har rutiner som beskriver hvordan mottakskontrollen skal gjennomføres og at dette sikres gjennomført i praksis. Dere skal ha kunnskap om krav i regelverket som omhandler mottakskontroll og dere skal sende melding til Mattilsynet om gjennomført mottakskontroll. Vi forventer også at dere har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre en forsvarlig mottakskontroll.

Virkemiddelbruk

Mattilsynet har myndighet til å fatte nødvendige vedtak for å hindre introduksjon eller spredning av alvorlige planteskadegjørere. Det å gjennomføre mottakskontroll av importerte varer er den viktigste barrieren for å hindre innførsel og spredning av alvorlige planteskadegjørere. Hvis vi ser at dere har mangelfull, eller liten, kjennskap til regelverket, ingen eller mangelfulle rutiner for gjennomføring av mottakskontroll eller har mangelfull, eller liten, kjennskap til symptomer på planteskadegjørere, vil vi følge opp med varsel om vedtak. Hva et vedtak vil inneholde vil være avhengig av den enkelte situasjon. Det kan bli aktuelt å stanse importen ved grove regelverksbrudd, og vi kan komme til å pålegge virksomheter å skaffe seg tilstrekkelig kompetanse.

Ytterligere informasjon

Det er ditt ansvar å sette deg inn i de krav som gjelder, og de plikter du har som importør av planter og andre smittebærende emner. Her er noen gode linker hvor dere kan finne aktuelt regelverk og faglig informasjon om planteskadegjørere.

http://www.mattilsynet.no

http://leksikon.nibio.no

https://gd.eppo.int/