Matjord gjenoppstår med ny standard

Pexels

Tusenvis av tonn med jord som i dag blir kastet i masseforflytning, kan bevares gjennom varmebehandling. Nå har arbeidet med en egen Norsk Standard for varmebehandling av jord startet. Bygge- og anleggsprosjekter fører ofte til tap av natur, men nå setter vi avbøtende tiltak i system for å gjøre prosjektene mer bærekraftige.

Standard Norge  

Matjord gjenoppstår med ny standard Tusenvis av tonn med jord som i dag blir kastet i masseforflytning, kan bevares gjennom varmebehandling. Nå har arbeidet med en egen Norsk Standard for varmebehandling av jord startet. Bygge- og anleggsprosjekter fører ofte til tap av natur, men nå setter vi avbøtende tiltak i system for å gjøre prosjektene mer bærekraftige.  
Varmebehandling med damp fjerner skadegjørere og fremmedarter og sørger for at jord kan gjenbrukes til jordbruk. Nå setter vi prosessene i system. Standard Norge har etablert en standardiseringskomité med bred deltakelse som skal utvikle én, eller flere, norske standarder som skal stoppe spredning av uønskede fremmede arter og organismer som gjør skade på planter. Komiteen er startet med økonomisk støtte fra Miljødirektoratet, og deltakerne representerer bant annet anleggsbransjen, forskningsinstitusjoner, gjenvinningsbransjen, kommuner og fylkeskommuner.  – Jord er ikke en fornybar ressurs. Når bygge- og anleggsnæringen i dag møter på jord med uønskede fremmede arter og planteskadegjørere, må jorda leveres til mottak, eller graves ned og dekkes til. I begge tilfeller forsvinner jorda ut av sirkulasjon. Det er ikke bærekraftig, og samtidig må en påse at man ikke skader det naturlige livet i jorda, sier komitéleder, Roar Kjendalen, medlem av ressursgruppa for anleggsgartnere i MEF (Maskinentreprenørenes Forbund).

Gjenbruk i landbruksproduksjon
Standardene som utvikles, har som mål å være en muliggjører for grønn omstilling på flere områder. De bidrar til økt gjenvinningsgrad av jord i bygge- og anleggsprosjekter, redusert uttak av jomfruelige ressurser i form av skogsjord, sand og tilsvarende i tillegg til styrket matsikkerhet ved at jord som må flyttes, kan gjenbrukes i landbruksproduksjon. I tillegg vil arealer til deponering av avfallsmasser reduseres, transportbehovet bli mindre og uttakene i urørt natur reduseres.  

Forenkler prosesser
Standardene vil utfylle gjeldende regelverk med praktiske rammer for gjenbruk av jord i bygge- og anleggsprosjekter og/eller til matproduksjon. De vil forenkle prosessen med håndteringen av jord i prosjekter både for myndighetene (Mattilsynet og arealforvaltningsmyndigheten), entreprenører og andre aktører i bygge- og anleggsbransjen. Den første standarden for varmebehandling av jord vil sannsynligvis være klar mot slutten av 2025.