Mattilsynet har for første gang funnet to alvorlige virus som rammer jordbærplanter. Ingen av virusene har tidligere vært påvist i Norge, og begge ble funnet i bærfelt med importerte planter, skriver de i en pressemelding.

Virusene ble funnet hos tre forskjellige produsenter; i Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Buskerud. Disse blir fulgt opp av Mattilsynet. I følge Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) kan virusene gjøre svært stor skade, spesielt dersom de opptrer sammen. Spredningsfaren i disse konkrete sakene vurderes å være lav nå i høst. Kommer det i fremtiden inn flere virus og smittespredere, spesielt liten jordbærbladlus, kan situasjonen bli mer alvorlige enn den er i dag.
De to virusene som ble funnet, Strawberry mild yellow edge virus og Strawberry crinkle virus, spres enten med allerede infiserte jordbærplanter eller med bladlus. Sistnevnte virus ble funnet hos alle tre produsentene, men det var kun ett sted begge virusene ble funnet. Alle funnene ble gjort i sorten Sonata.
Jordbær fra planter med virussmitte kan få dårligere kvalitet, men er ikke farlige å spise.

Smitte har sannsynligvis kommet med importerte planter
Det er grunn til å mistenke at smitten kan ha kommet til Norge med infiserte planter fra Nederland, blant annet fordi de smittede feltene alle var anlagt med importerte planter fra ulike leverandører i landet.
– Det er sannsynlig at flere bærprodusenter enn de tre vi har registrert til nå, kan ha mottatt smittede planter. Det kan finnes virus i felt selv om de ser friske ut i dag, fordi det er vanskelig å påvise latent smitte. Så selv om vi ikke har funnet virusene andre steder, så er det ingen garanti for at smitten ikke er der, sier Kari Romstad, seniorrådgiver, seksjon planter i Mattilsynet.
Mattilsynet oppfordrer jordbærprodusenter til å være oppmerksomme på spredningsfare og iverksette tiltak, både for å hindre spredning av de aktuelle virusene som allerede er funnet, og for å forebygge introduksjon av ny virussmitte og eventuelle bladlus som kan spre smitte.
Det viktigste forebyggende tiltaket bærprodusentene selv kan gjøre, er å ha korte omløp, det vil si ikke å ha feltene stående i flere år. Rask nedsviing og destruksjon av plantematerialet vil da være viktig.
– Jordbærprodusenter kan gjøre en rekke tiltak, for eksempel gjennom tett dialog med leverandør forsikre seg om at innkjøpte planter faktisk er friske og tilfredsstiller kravene i plantehelseregelverket, samt å sørge for grundig mottakskontroll av alt innkjøpt plantemateriale. Det er også viktig å melde fra til Mattilsynet ved mistanke om funn, sier Romstad.

Om resultatene:
Prøvene ble tatt ut i Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram i norsk bærproduksjon av jordbær. Hensikten var å se etter planteskadegjørere som ikke er kjent å forekomme i Norge, men som det fryktes kan komme inn med importerte jordbærplanter. Det ble tatt ut stikkprøver fra felt som var etablert med importerte planter hos et utvalg jordbærprodusenter. Alle prøvene ble analysert hos Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO).