Oslo Tingrett har under dissens frifunnet revisjonsselskapet KPMG i en
erstatningssak. Landsstyret i Gartnerhallen vedtok 2. desember å anke dommen.

– Gartnerhallens regnskap har over en 10 årsperiode bygget seg opp med en feil på 50 mill.
kroner. Vi mener KPMG tidlig skulle ha avdekket underslaget som en regnskapsmedarbeider i Gartnerhallen begikk over en 10-årsperiode, og at KPMG har opptrådt både uaktsomt og
erstatningsansvarlig. Vi er derfor skuffet over dommen, sier administrerende direktør Elisabeth Morthen i Gartnerhallen i pressemeldingen.

Det var i 2017 man oppdaget at en regnskapsmedarbeider, i samarbeid med et medlem i
Gartnerhallen, over flere år hadde underslått til sammen rundt 50 millioner kroner. Begge er dømt til lange fengselsstraffer, og Gartnerhallen har gjennom boene til de to dømte fått tilbake mer enn 16 millioner kroner.

Gartnerhallen gikk til sak mot KPMG fordi man mente at revisjonsselskapet var medansvarlig for at underslaget ikke ble avdekket på et tidligere tidspunkt. I retten la Gartnerhallen derfor ned påstand om at KPMG måtte dømmes til å dekke en del av det gjenstående tapet på 34 millioner kroner, og overlot til retten å fastsette størrelsen på erstatningen.

– Vi har hele tiden sagt at daværende styre og administrasjon i Gartnerhallen har et medansvar for at forholdene ikke ble oppdaget tidligere. Samtidig har vi ment at også KPMG må bære en del av ansvaret. Vi er uenige i rettens konklusjon om at dette ikke er tilfellet, sier Morthen.

Morthen registrerer at retten er kommet til at KPMGs revisjon av Gartnerhallen på flere områder ikke har vært i tråd med god revisjonsskikk.

Det er advokatene Hans Kenneth Viga-Gerhardsen og Morten Nadim i Advokatfirmaet
Wiersholm som har vært Gartnerhallens prosessfullmektiger i saken.