Forskrift om plantehelse setter særskilte krav til visse planter m.m. som blir produsert og omsatt innenlands. Fra 1. mars er ansvaret for kontroll med denne produksjonen overført fra Mattilsynet til virksomhetene selv. Det er utarbeidet nye veiledere som forklarer hvordan produksjonskontrollen skal foretas.

Landbruks- og matdepartementet har nylig fastsatt endringer i forskrift om plantehelse § 5 og vedlegg 4B, § 5 og vedlegg 4B. Hovedinnholdet i endringene er at ansvaret for å kontrollere at planteskadegjørere ikke forekommer i plantene nå ligger hos virksomhetene selv. Hittil er det Mattilsynet som har gjort denne kontrollen. Kulturer og produksjoner som blir berørt, er de som er omfattet av forskriftens vedlegg 4B om særskilte krav til innenlands produksjon og omsetning av visse planter og andre smitteførende emner.

-Bakgrunnen for endringen er primært behovet for å legge om kontrollen til et mer moderne, offentlig tilsyn. Dette vil blant annet bety at Mattilsynet kan drive et mer rasjonelt, målrettet og risikobasert tilsyn på plantehelseområdet. Virksomhetene vil ved endringen også bli mer bevisste på matlovens bestemmelser om deres plikter og ansvar, sier Helén Ihlebekk Hauger, seniorrådgiver, seksjon planter i Mattilsynet.

Nye veiledere

Ved at virksomhetenes eget ansvar endres vil mange av disse måtte øke sin bevissthet rundt alvorlige skadegjørere. Virksomhetene vil selv ofte kunne oppdage et eventuelt utbrudd på et tidlig tidspunkt. Dette vil kunne begrense smittespredningen, og gi mindre skadevirkninger og økonomisk tap.

Mattilsynet har utarbeidet veiledere for særskilte krav til plantehelse ved produksjon og omsetning av planter. Veiledere forklarer nærmere hvordan virksomhetene skal foreta produksjonskontrollen og dokumentere at kravene er oppfylt.