Tomatmøllen Tuta absoluta vil trolig påføre norsk tomatnæring stor skade dersom det ikke settes inn målrettede tiltak mot spredning. Sannsynligheten for tap av avling og økt bruk av kjemiske og biologiske plantevernmidler, er stor.
Det er hovedbudskapet i en vurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet har gjort for Mattilsynet.

Oppdraget gikk ut på å vurdere konsekvenser for norsk tomatproduksjon dersom Mattilsynet ikke setter inn tiltak for å forhindre at tomatmøllen får fotfeste i Norge.
Tomatmøllen påfører tomatnæringen stor skade i de landene der den etablerer seg. Fra enkelte land er det rapportert om avlingstap på mellom 50 og 100 prosent.
I Norge ble tomatmøllen oppdaget første gang på Jæren i april 2017. Deretter er den påvist hos tre andre tomatprodusenter i Rogaland.

Fire hovedspørsmål
VKM har vurdert fire hovedspørsmål. Blant annet har VKM vurdert hvilken skade tomatmøllen vil påføre tomatnæringen dersom utbruddet ikke utryddes. VKM har også vurdert hvordan tomatmøllen vil påvirke bruk av kjemiske og biologiske planteverntiltak.
VKM har også analysert sannsynligheten for at møllen kan overvintre på friland i Rogaland og andre tomatdistrikt, og om det er sannsynlig at den også kan skade andre næringer, som for eksempel potetdyrking.

Rammer hardt
VKM slår fast at det er stor sannsynlighet for at norsk tomatproduksjon vil bli hardt rammet, og anslår tapene til 1 – 5 prosent.
– Dette er tap som vil ramme næringen selv om man setter inn tiltak som overvåking og økt bruk av plantevernmidler. Dersom det ikke blir satt inn mottiltak, vil tapene bli svært mye høyere. Vi er usikre på anslagene, sier Micael Wendell, som har vært prosjektleder for arbeidet.

Økt bruk av plantevernmidler
VKM slår med høy grad av sikkerhet fast at økningen i bruk av kjemiske og biologiske plantevernmidler vil være høy.
– Vi forventer at bruk av insektmidler firedobles, og en fordobling i bruk av rovinsektet og av feromonfeller for overvåkning, opplyser Wendell.
VKM konkluderer med at det ikke er sannsynlig at tomatmøllen vil påvirke potetproduksjon, men poteter og andre planter kan bidra til at planteskadegjøreren spres.

Kost-nytteanalyse
Mattilsynet er i gang med å kartlegge videre spredning av tomatmøllen. I påvente av resultatene fra kartleggingen ønsker Mattilsynet å starte prosessen med å innhente grunnlagsdata og risikovurderinger som trengs for å gjøre en kost-nytteanalyse. Rapporten fra VKM inngår i dette arbeidet.
VKMs faggruppe for plantehelse er ansvarlig for denne risikovurderingen.

Foto: Sangmi Lee/Forestry Images