Av i alt 698 forskjellige prøver, ble det ikke funnet bær med plantevernmiddelrester over grenseverdiene, og kun tre prøver inneholdt ulike smittestoffer.

Tekst: Mattilsynet Foto: Erling Fløistad, NIBIO

Omsetning og import av bær har økt kraftig de siste ti årene. I 2016 ble det i følge tall fra Statistisk sentralbyrå importert mer enn 15 728 tonn friske bringebær, jordbær og blåbær til Norge. I 2006 var tallet 4 681 tonn. I tillegg kommer norsk produksjon.

Ingen plantevernmiddelrester over grenseverdiene
Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i mat. I rapporten «Rester av plantevernmidler i bær 2012-2015» har NIBIO og Mattilsynet sammenstilt og sett nærmere på resultatene av analyser for rester av plantevernmidler i norske og importerte bær. I denne perioden ble det totalt tatt ut 470 prøver av bær som ble analysert for plantevernmiddelrester, hvorav 288 prøver var norskproduserte bær og 182 prøver var importerte bær.
I importerte bær ble det funnet flere ulike plantevernmidler (inntil 12 ulike plantevernmidler) i en og samme prøve sammenlignet med norskproduserte bær (inntil 8 ulike plantevernmidler). Totalt ble det påvist rester av 19 ulike plantevernmidler i norske bær, mens det for importerte bær ble det påvist 54 ulike plantevernmidler
Resultatene viser at restmengdene av plantevernmidler i bær på det norske markedet var lave og under grenseverdiene.

Ikke helsefarlig å spise bær
På bakgrunn av at det ble funnet rester av så mange ulike plantevernmidler i samme prøve, har Mattilsynet vurdert helsefaren ved å spise jordbær, bringebær og blåbær også ved kombinasjon av flere plantevernmidler. Beregningene viser at det ikke er helsefarlig å spise bæra med de målte nivåene av plantevernmidler.
– Mattilsynet får ofte spørsmål om det er knyttet helsefare til bær som inneholder mange ulike plantevernmidler. Mattilsynet foretok en beregning hvor vi summerte maksimale funn av de seks mest påviste plantevernmidlene i jordbær, bringebær eller blåbær. Disse beregningene viser at en jevn eksponering ved disse nivåene av de påviste plantevernmidlene er vesentlig lavere enn akseptabelt daglig inntak (ADI), sier seniorrådgiver Hanne Marit Gran i Mattilsynet.

Smittestoffer i bær er også undersøkt
Mattilsynet har i 2015 og 2016 også gjennomført et kartleggingsprogram med fokus på importerte friske og fryste jordbær, bringebær og blåbær. Bærene ble analysert ved Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen for utvalgte bakterier, virus og parasitter som er kjent for å kunne smitte via frukt, bær og grønnsaker.
Det ble tatt ut prøver av 176 partier av friske bær og 52 partier av fryste bær. Friske bær ble undersøkt for E. coli som hygieneindikator, Salmonella, Giardia og Cryptosporidium. Fryste bær ble undersøkt for hepatitt A og norovirus.

Funn av E. coli og Giardia
Av 228 partier som ble analysert ble det gjort funn i tre partier (1,3 %). Det ble påvist E. coli i et parti med friske bringebær fra Spania og i et parti med friske blåbær fra Nederland. Giardia ble påvist i et parti med friske jordbær fra Spania. Det ble ikke påvist Salmonella, Cryptosporidium, hepatitt A og norovirus i noen av prøvene.
– Samlet sett er resultatene i programmet gode, og tyder på at partiene av importerte bær som er undersøkt for det meste er av en god hygienisk kvalitet. Det må likevel bemerkes at prøvene i programmet kun utgjør en veldig liten andel av den mengden bær som importeres og omsettes på det norske markedet. Det løpende arbeidet som importørene gjør for å sikre at produktene er trygge, er derfor viktig for å unngå sykdomstilfeller forårsaket av forurensede frukt, bær og grønnsaker, opplyser seniorrådgiver Laila Jensvoll i Mattilsynet.

Viktig med god produksjonshygiene
Bær spises som regel uten varmebehandling. Det er derfor viktig at bærene produseres under gode hygieniske forhold slik at de ikke forurenses med smittestoffer som kan gi sykdom. Produksjon av bær skjer som regel utendørs i et ikke-kontrollerbart miljø. Da kan forurensing skje via vanningsvann, dyr, fugler, insekter, jordsprut o.l. Dårlig hygiene ved høsting og videre håndtering/prosessering er også en viktig kilde til forurensing av bær. Det er derfor viktig å skylle frukt, bær og grønnsaker før de spises.

Rapporten «Smittestoffer i importerte bær 2015-2016»
Rapporten «Plantvernmiddelrester i bær 2012-2015»