For å unngå angrep av agurkgrønnmosaikkvirus og store avlingstap i agurk, er det viktig å ha gode hygienerutiner som fungerer i agurkproduksjonen.

Tekst: Annichen Smith Eriksen og Liv Knudtzon, NLR Viken

Angrep av agurkgrønnmosaikkvirus. Foto: Astrid Sigaard Andersen

Agurkgrønnmosaikkvirus
De siste årene har det vært angrep av Agurkgrønnmosaikkvirus (CGMMV) i flere land. Denne virusen kan overleve i flere måneder på diverse veksthuskonstruksjoner, er svært smittsom ved kontakt med plantene og kan gi avlingstap på opptil 25 %. Det er derfor viktig å ha hygienerutiner som forebygger angrep og som gjør det mulig å oppdage angrep tidlig.

Prosjekt «Hygienerutiner mot virus i agurk i praksis»
Prosjektet er finansiert med midler fra Agurkklubben i Norsk Gartnerforbund (NGF). Arbeidet med prosjektet er gjennomført i 2020 av Norsk Landbruksrådgiving Viken.
Målet med prosjektet har vært å lage en sjekkliste med forslag til gjennomførbare hygienerutiner for tiltak mot virus i agurkgartnerier. Det er jobbet spesielt med rutiner mot agurkgrønnmosaikkvirus fordi dette viruset har gitt store avlingstap både i norsk og utenlandsk agurkproduksjon.

I prosjektet har vi gått igjennom hygienerutinene i to gartnerier og sett nærmere på hvilke rutiner som fungerer godt, hvilke rutiner som kan optimaliseres og hvordan og hvilke nye rutiner som er aktuelle. En stor takk til Utenga AS og Wiig Gartneri AS for gode og lærerike samtaler om hvordan hygienerutiner kan tilpasses praktiske i en agurkproduksjon.

«Sjekkliste for hygienerutiner mot agurkgrønnmosaikkvirus i agurk i praksis» er ment som en inspirasjonsliste slik at agurkgartnerier kan lage sine hygienerutiner som er tilpasset produksjonen i egen bedrift. Denne sjekklisten sendes på e-post til medlemmene Agurkklubben i NGF.

Pedagogikk
Hygienerutiner handler mye om psykologi og pedagogikk. Det hjelper lite å ha en teoretisk god plan for gartneriet, hvis rutinene ikke gjennomføres på rett måte i praksis.

Siden virus er en usynlig fiende som er svært smittsom, kan det føles overveldende å lage hygienerutiner som forhindrer smitte i gartneriet. Prioritere, forenkle, forklare, delegere og motivere er de viktigste stikkordene du trenger for å lykkes med å lage og gjennomføre hygienerutiner mot virus i agurk.

Prioritere
Start med de rutinene som gir størst effekt. Siden agurkgrønnmosaikkvirus spres med kontaktsmitte, er det viktig å ha rutiner som redusere smitte med arbeid i kulturen via blant annet hender, arbeidstøy, fottøy, redskap og utstyr slik som blant annet kniver, klips, høstekasser og traller.

Forenkle
Rutinene må være så enkle som mulig, slik at de er gjennomførbare i praksis og at de ikke kan misforstås.
For eksempel matpakkerutinen: «Forbudt å spise agurk, melon eller squash i gartneriet.» Det er lettere å ha et totalforbud mot agurk, melon og squash som kan spre smitte av agurkgrønnmosaikk enn å tillate å spise agurker fra egen produksjon. Årsaken er at det kan være smitte i agurkplantene i veksthuset selv om det ikke er synlig symptomer på plantene. Det kan ta flere uker fra en plante blir smittet og til du ser skade.

For eksempel fargekoding: Hvis mulig, ha eget utstyr og redskap med fargekoding for hver veksthusavdeling. Dermed reduseres faren for å spre smitte via redskap og utstyr.

For eksempel desinfisering av fottøy: Legg matter med desinfeksjonsmiddel foran alle døråpningene slik at alle sko automatisk bli desinfisert når folk går inn og ut av veksthusene.

Forklare
Forklar alltid hvorfor rutinene skal gjennomføres og hvilke effekt de har. Da er det lettere for de ansatte å forstå hvorfor og dermed gjennomføre rutinene på rett måte.

For eksempel vasking av hender og bruk av engangshansker: Plantevirus kan overleve i opptil to timer på hender og hansker. Håndsprit virker ikke mot plantevirus og hendene må vaskes i minst ett minutt for å fjerne virus.

For å redusere faren for kontaktsmitte via arbeid i agurkkulturen, er det derfor viktig å alltid bruke engangshansker og skifte hansker «ofte». Hva som defineres som «ofte», avhenger av smittepresset i gartneriet. I noen gartnerier kan det være nok å skifte hansker mellom arbeid i de ulike veksthusavdelingene og i veksthus med smitte bør hanskene skiftes mellom hver planterekke.

Delegere
La en person; «virus sjefen» få hovedansvaret for gjennomføring av hygienerutinene. Fordel deretter ansvar for ulike arbeidsoppgaver, slik at alle vet hva de skal gjøre. Da blir det lettere å oppdage hvis noen rutiner ikke gjennomføres eller gjøres på feil måte. Husk at hvis en rutine svikter, er det nok til å spre virus.

Motivere
Det er alltid lettere å få folk til å gjøre en god jobb, når du gir dem ros og gode tilbakemeldinger. Fokuser på rutinene og minn hverandre på at de alltid gjennomføres.

Ulike typer hygienerutiner
For å lykkes med å redusere virussmitte, er det viktig å buke en kombinasjon av flere tiltak der det er mulig, f.eks. varmebehandling av dyrkingskar + desinfeksjon med Virkon S.

Ikke glem å sette av tid til å vurdere effekten av rutinene. Virker rutinene, må de justeres eller fungere de ikke? Å jobbe med hygienerutiner er tidkrevende, men jo mer dere jobber med rutinene, jo flinkere blir dere. Det blir dermed mindre fare for virussmitte og avlingstap i agurkproduksjonen.

Det kreves ulike typer hygienerutiner for å få god nok effekt. I sjekklisten er det for hver rutine beskrevet hvilke tiltak som skal gjennomføres, hvorfor, hvem som er ansvarlig for rutinen og hvem rutinen gjelder for.

Sjekklisten inneholder forslag til følgende hygienerutiner:
Forebyggende rutiner for å unngå smitte via:
• frø og småplanter
• avblading
• ugras
• arbeide i kulturen
• redskap og utstyr
• vanningsvann
• matpakkeregelen
• besøkende
• hund, katt, rotter, mus og fugler

Rutiner ved angrep av agurkgrønnmosaikkvirus
• oppdage angrep tidlig
• fjerning av planter med virus
• håndtering av planter der det var smitte i forrige hold

Rutiner for tomme veksthus
• fjerning av plantemateriale
• håndtering av dyrkingsmedium
• rengjøring
• desinfisering

Desinfeksjonsmatte foran alle dører og grundig vasking av veksthus er viktige tiltak mot virussmitte. Foto: Annichen Smith Eriksen

 

 

 

 

Ta kontakt hvis du trenger en prat om ideer til hvordan du kan lage hygienerutiner mot virus i ditt gartneri: annichen.smith.eriksen@nlr.no