NLR Viken har i samarbeid med NLR Østafjells arrangert funksjonstesting av sprøyteutstyr for veksthus gjennom prosjektet «Sikkert sprøyteutstyr i veksthus».

Liv Knudtzon og Magne Berland, NLR Viken

Sprøytebom med 96 dyser. Foto: Magne Berland

Kravet om funksjonstesting av spredeutstyr i veksthus er relativt nytt, mange produsenter har ikke vært klar over forskriftsendringen med de nye testkravene. Sprøyteutstyr for veksthus, skal per i dag, testes hvert 5. år. Unntaket fra regelverket er håndholdt og ryggbåret utstyr, dette skal kun egentestes.

NLR Viken har gjennom prosjektet «Sikkert sprøyteutstyr i veksthus» vært en initiativtaker for å tilrettelegge for funksjonstesting av spredeutstyr for veksthusprodusenter rundt omkring i landet. Sammen med NLR Østafjells har vi gjennomført seks funksjonstestdager på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Oppslutningen har vært veldig bra. Totalt har vi testet i overkant av 60 sprøyter hvorav 3/4 er høytrykksprøyter, sprøytebommer og pressomater utgjør resten. Omtrent halvparten av sprøytene

Tom Erik Varlo tester sprøyter. Foto: Liv Knudtzon

har blitt godkjent uten krav om utbedringer. De vanligste feilene på resterende sprøyter har vært ødelagt eller manglende manometer og slitte, eller for store dyser. Disse dysene gir så mye vann at det ikke er pumpekapasitet nok til å få omrøring i sprøyta samtidig som det sprøytes. Her er det gjerne satt inn vaskedyser, og da må det en kraftig pumpe til for å få nok vann også til omrøring mens det sprøytes. Det var svært få sprøyter med større lekkasjer fra pumpe, slanger, eller koblinger.

 

Med funksjonstesting og påfølgende utbedring av eventuelle feil, vil tilstanden for mange av landets veksthussprøyter være svært bra. Vi vil oppfordre alle til å få sjekket sprøytene sine. Dette gir større sikkerhet i sprøytearbeidet, og en vet at sprøyta er til å stole på. Funksjonstesting av veksthussprøyter inngår også som en del av KSL i landbruket.
Takk til NGF FoU- fond som har gitt støtte til dette prosjektet!

Regelverk rundt funksjonstesting av sprøyteutstyr

 • Regelverket om funksjonstesting av sprøyteutstyr generelt finnes i «Forskrift om plantevernmidler»
 • Krav o
  Måling av dysekapasitet. Foto: Magne Berland

  m funksjonstesting av åkersprøyte har vært gjeldende i en årrekke. Disse sprøytene skal funksjonstestes hvert 5. år (hvert 3. år fra 2020).

 • Krav om funksjonstesting av veksthussprøyter er nytt, punktet ble med i ny utgave av «Forskrift om plantevernmidler» i 2015. Senere har det kommet en presisering av hva slags veksthusutstyr som skal testes.
 • Det er unntak for håndholdt og ryggbåret sprøyteutstyr. Her er det kun krav om egentesting.
 • Veksthussprøyter skal funksjonstestes minimum hvert 5. år av sertifiserte funksjonstestere. Det er eget kurs for funksjonstestere av veksthusutstyr, foreløpig kun 9 testere på landsbasis. De fleste av disse funksjonstester også åkersprøyter.
 • Godkjente sprøyter får påklistret godkjenningsmerke fra Mattilsynet
 • Nytt sprøyteutstyr (på sprøyter hvor det kreves funksjonstesting) skal være testet og ha påklistret godkjenningsmerket ved salg.