I den nye Plantevernforskriften er det begrensinger ved bruk av plantevernmidler på arealer som er åpne for almen ferdsel. Dette innebærer at Admiral 10EC, Calypso 480SC, Fastac 50, Milbenock, Pirimor, Delan WG, Fungaflor 100 EC og Cerone ikke kan brukes på plantene når de står i planteutsalg/hagesentre.

Bruken av plantevernmidler i planteutsalg bør unngås mest mulig. Dersom det likevel skal sprøytes med plantevernmidler, må regler for merking av sprøytet areal med plakat og håndteringsfrist for plantene følges.

I følge ny Plantevernforskrift (fra 1/6, 2015) står at: «Plantevernmidler som er merket med farebetegnelsen «giftig», «meget giftig», «akutt giftig» og «kronisk helsefare» sammen med varselordet «FARE» er ikke tillatt på arealer som er åpne for allmenn ferdsel (§ 21)». Preparater med denne merkingen kan ikke brukes i kombinerte hagesenter og veksthus. Plantene må sprøytes et annet sted før de tas inn i salgslokalet igjen når håndteringsfristen er passert.

Håndteringsfrist defineres som: «Den tid det er påkrevet med bruk av verneutstyr for å gå inn på behandlet areal eller håndtere behandlede planter/plantedeler.»
På etikettene til plantevernmidlene finner du informasjon om hvilket verneutstyr som skal brukes og håndteringsfristen for det aktuelle plantevernmiddelet. Håndterings-fristen for de fleste plantevernmidler er 24 timer.

På hjemmesiden til Mattilsynet ligger info om nye symboler for faremerking.

Tabell 1. Plantevernmidler (godkjent per 1. februar, 2016) som ikke er lov å bruke i planteutsalg og hagesentre.

Plantevernmiddel

(*Bruksområde)

Reg.nr. Helse og Miljøfaremerking Håndteringsfrist
Skadedyrmiddel
Admiral 10EC

(prydplanter V)

2012.6.14 FARE + Brannfarlig, Helsefare, Kronisk helsefare, Miljøfare 48 timer
Calypso 480 SC

(prydplanter V/F)

2008.104.14 FARE +

Akutt giftig, Kronisk helsefare, Helsefare, Miljøfare

24 timer.

Bruk forkle og lange hansker ved all håndtering av fuktige behandlete plantedeler.

Fastac 50

(prydplanter V/F)

2009.72.14 FARE +

Brannfarlig, Akutt giftig

24 timer
Milbenknock

(prydplanter V/F)

2012.7.14

2013.2.14

2013.3.14

FARE +

Brannfarlig, Kronisk helsefare, Miljøfare

Ikke data på etikett
Pirimor

(prydplanter V)

2011.19.14 FARE +

Akutt giftig og Helsefare

24 timer
Soppmiddel  
Delan WG

(prydplanter V/F)

2008.11.14 FARE +

Etsende, Akutt giftig, Miljøfare,

Helsefare, kronisk Helsefare

48 timer
Fungaflor 100 EC

(prydplanter V)

2009.1.14 FARE +

Etsende, Helsefare,

Kronisk helsefare, Miljøfare

24 timer
Veksthemmende middel
Cerone

(løkblomster V)

2012.16.14 FARE +

Etsende, Helsefare

48 timer

*Bruksområde: V = prydplanter i veksthus og F = prydplanter på friland

 

 

Krav ved bruk av plantevernmidler

Hovedmålet må være å unngå bruk av plantevernmidler i planteutsalg/hagesentre.

Mattilsynet anbefaler at sprøyting med plantevernmidler, ikke bør utføres i veksthus som samtidig fungerer som salgslokale, med mindre lokalet stenges av med god margin i forhold til håndteringsfrist og gjennomføring av utlufting.

Dersom man likevel må sprøyte, må bruken av plantevernmidler følge alle aktuelle bestemmelser og anbefalinger knyttet til arbeidsmiljø, merking, håndteringsfrist, helsefare, m.m.

Behandlet areal merkes med Mattilsynet sin plakat. I tillegg må arealet sikres slik at kundene ikke har tilgang til plantene i henhold til håndteringsfristen. Hvis det på etiketten står at verneutstyr må benyttes i 24 timer dersom man går inn i behandlet område, så kan kundene ikke være i veksthuset/hagesenteret hvor plantene er behandlet de neste 24 timene (eller plantene må sprøytes et annet sted).

Plantevernmidler som ikke er omfattet av forbudet i § 21, er tillatt å bruke på områder som er åpne for allmenn ferdsel når bruken følger regler for arbeidsmiljø, merking, håndteringsfrist og helsefare – se tabell 2, 3 og 4.

 

Tabell 2. Soppmidler (godkjent per 1. februar, 2016) som er lov å bruke i planteutsalg og hagesentre når bruken følger regler for arbeidsmiljø, merking, håndteringsfrist og helsefare.

Plantevernmiddel

(*Bruksområde)

Reg.nr. Helse og Miljøfaremerking Håndteringsfrist
Aliette 80 WG

(prydplanter V)

2007.125.14 ADVARSEL + Helsefare 24 timer
Apron XL

(prydplanter V)

2007.127.14 ADVARSEL + Helsefare Ikke data på etikett
Previcur N

(prydplanter V)

2007.128 ADVARSEL Ikke data på etikett
Ridomil Gold Granulat

(prydplanter V/F)

2007.131.14 ADVARSEL +

Helsefare, Kronisk helsefare

Ikke data på etikett
Rizolex 50FW

(prydplanter V/F)

2010.20.14 ADVARSEL +

Helsefare, Miljøfare

24 timer
Rovral 75 WG

(prydplanter V/F)

2007.123.14 ADVARSEL + Helsefare, Kronisk helsefare, Miljøfare 24 timer
Switch 62,5 WG

(prydplanter V/F)

2008.56.14 ADVARSEL + Miljøfare 24 timer
Teldor

(prydplanter V/F)

 

2007.130.14 Miljøfare Heldekkende arbeids-tøy må brukes dersom man håndterer behandlete planter.
Thiovit Jet

(prydplanter V/F)

2007.30 Irriterende Ikke data på etikett
Topas 100 EC

(prydplanter V/F)

2008.9.15 ADVARSEL + Helsefare, Kronisk helsefare, Miljøfare 48 timer
Topsin WG

(prydplanter V/F)

2008.49 Helseskadelig, Miljøskadelig 24 timer

*Bruksområde: V = prydplanter i veksthus og F = prydplanter på friland

 

 

Tabell 3. Skadedyrmidler (godkjent per 1. februar, 2016) som er lov å bruke i planteutsalg og hagesentre når bruken følger regler for arbeidsmiljø, merking, håndteringsfrist og helsefare.

Plantevernmiddel

(*Bruksområde)

Reg.nr. Helse og Miljøfaremerking Håndteringsfrist
Confidor 70 WG

(prydplanter V)

2012.20.14 ADVARSEL + Helsefare 24 timer
Conserve

(prydplanter V)

2012.15.14 ADVARSEL + Miljøfare 24 timer
Danitron 5SC

(prydplanter F)

2004.11.14

2008.85.14

2010.23.14

ADVARSEL +

Helsefare, Miljøfare

24 timer
Decis Mega EW50

(prydplanter V/F)

2012.1.14 ADVARSEL +

Helsefare, Miljøfare

24 timer
Envidor 240SC

(prydplanter V/F)

2011.5.14 ADVARSEL + Helsefare, Kronisk helsefare, Miløfare 24 timer
Exemptor

(prydplanter V/F)

2009.84 Helseskadelig 24 timer
Floramite

(prydplanter V)

2009.68.14

2010.8.14

2010.1.14

ADVARSEL +

Helsefare, Kronisk helsefare, Miljøfare

24 timer
Karate 2,5 WG

(prydplanter V/F)

2009.77 Helseskadelig, Miljøskadelig 24 timer
Karate 5CS

(prydplanter V/F)

2011.20.14 ADVARSEL +

Helsefare, Miljøfare

24 timer
Movento

(prydplanter V/F)

2013.25 ADVARSEL +

Helsefare, Kronisk helsefare

24 timer
PreFeRal WG

(prydplanter V)

2010.6 Helseskadelig 24 timer
Sumi-alpha

(prydplanter F)

2010.28

2010.24

2010.9.10

Helseskadelig, Miljøskadelig 24 timer
Vertimec

(prydplanter V)

2010.21.14 ADVARSEL +

Kronisk helsefare, Helsefare, Miljøfare

24 timer

Bruk forkle og lange hansker ved all håndtering av fuktige behandlete plantedeler.

*Bruksområde: V = prydplanter i veksthus og F = prydplanter på friland.

 

 

Tabell 4. Vekstregulerende midler (godkjent per 1. februar, 2016) som er lov å bruke i planteutsalg og hagesentre når bruken følger regler for arbeidsmiljø, merking, håndteringsfrist og helsefare.

 

Plantevernmiddel

(*Bruksområde)

Reg.nr. Helse og Miljøfaremerking Håndteringsfrist
Alar 85

(prydplanter V)

2012.25.14

2012.26.14

2012.27.14

Ikke data på etikett 24 timer. Hansker må også benyttes ved håndtering av plantedeler i 14 dager etter behandling.
Bonzi

(prydplanter V)

2013.18.14 Ikke data på etikett Ikke data på etikett
Cycocel Extra

(prydplanter V)

2004.36.14 ADVARSEL + Helsefare 48 timer

 

*Bruksområde: V = prydplanter i veksthus og F = prydplanter på friland.