Mattilsynet er bekymret for økt privathandel med planter fra utlandet, særlig på nett. Slike planter kan ha blindpassasjerer som truer norsk plantehelse. Dette kan være plantesykdommer, insekter og andre organismer som kan gjøre stor skade på planter, både i private hager, i landbruket, i skog og naturen forøvrig.

Tekst og foto: Mattilsynet

Mattilsynet advarer mot privatimport av planter

Plantehelsen i Norge er god sammenlignet med andre europeiske land, men økende handel, både kommersiell og privat, øker risikoen for at nye skadegjørere får fotfeste her i landet.
– Kjøper du planter fra utlandet, så risikerer du at det følger med skadedyr og plantesykdommer som kan gjøre stor og uopprettelig skade. Andre land i Europa strever med mange skadedyr og plantesykdommer som vi til nå har vært forskånet for i Norge. Om vi ikke er forsiktige når vi handler planter og jord fra andre land, så kan det få store konsekvenser, sier Are Tømmerberg Sletta, seksjonssjef, seksjon planter i Mattilsynet.
Mange insekter, snegler, nematoder og andre organismer er skadedyr på planter. Det er også slik at mange organismer som bakterier, virus og sopp forårsaker sykdom på plantene våre. Selv om plantene ser friske ut, kan de skjule smitte. Flere av skadedyrene og plantesykdommene kan ligge latent i planter og jord i lang tid før eggene klekkes eller sykdommen bryter ut. Dette gjør det vanskelig både å oppdage disse skadegjørerne og å starte bekjemping før de er spredt og ikke lenger mulig å utrydde.

Mattilsynet frykter «ny brunsnegle»
– Vår erfaring er at mange handler planter på nett og via sosiale medier, uten å være klar over konsekvensene det kan få og kravene i regelverket. Det gjør oss bekymret, sier Tømmerberg Sletta i Mattilsynet.
Mattilsynet er også kjent med at det er useriøse aktører som selger planter, for eksempel utenlandske firmaer som utgir seg for å være norske, eller firmaer som tilbyr å ha handle planter på egen risiko uten nødvendig plantesunnhetssertifikat.
Da den forhatte brunsneglen kom til Norge på slutten av 1980-tallet, var det trolig med importerte planter eller jord. Siden den gang har den spredt seg til store deler av landet, og gitt betydelige problemer for hageeiere og jordbrukere.
– Vi ønsker ikke å få en «ny brunsnegle» til landet. Det tror vi ikke at noen hageeiere heller ønsker, og i hvert fall ikke de som driver med kommersiell dyrking, sier Tømmerberg Sletta.
Planteskadegjørere kan, i tillegg til skader i private hager, også føre til stort avlingstap i landbruket om de blir spredt.
– Det kan føre til økt brukt av plantevernmidler, men det kan også være slik at skadegjørerne som blir innført, er resistente mot plantevernmidlene som er tillatt å bruke i Norge. Da står man uten verktøy til å bekjempe dem, sier Tømmerberg Sletta.

Strengt regelverk for å sikre god plantehelse i Norge
For å sikre en god plantehelse i Norge, har vi et strengt regelverk for import av planter. Plantehelseregelverket gjelder både for kommersielle og privatpersoner. Du kan ikke uten videre ta med deg planter, busker, trær, jord, plantedeler, trepaller og andre smittebærende emner fra utlandet inn til Norge. Handler du planter på nett eller tar med deg planter hjem fra utlandet, må du være sikker på at du oppfyller kravene i regelverket.

Du er selv ansvarlig for at det blir gjort riktig, og at du ikke innfører skadegjørere. I korte trekk er det fire ting du må kjenne til:
Hovedregelen er at plantene i sendingen skal være fulgt av et plantesunnhetssertifikat, som dokumenterer at plantene tilfredsstiller norske importkrav.
Importsendingen skal på forhånd meldes inn til Mattilsynet.
Når sendingen har kommet fram, skal du kontrollere importsendingen i en mottakskontroll. Dette gjelder både dokumentasjon og plantene.
Noen planter, frø med mer er forbudt å importere.
Det er også slik at du har plikt til å melde ifra til Mattilsynet ved funn eller mistanke om funn av skadegjørere som er omfattet av plantehelseregelverket.
– Det er mange som har forsøkt seg med dugnader mot brunsnegler. Nå håper vi på en dugnad for å opprettholde den gode plantehelsen i Norge. Det kan vi alle bidra til, sier Tømmerberg Sletta i Mattilsynet.

Fakta: Noen av de største truslene mot norsk plantehelse
Asiatisk trebukk (Anoplophora glabripennis) er en bille som kan angripe mange ulike løvtrær- og busker. Den er til nå ikke påvist i Norge, men det har vært utbrudd av denne skadegjøreren i flere europeiske land de siste årene, deriblant i Finland, hvor det er brukt enorme ressurser på bekjempelsestiltak.
Ramorum greinvisning (Phytophthora ramorum) er en plantesykdom som allerede er funnet i Norge flere ganger, hovedsakelig i import av rododendron. Denne plantesykdommen opptrer stadig på nye vertplanter og kan spre seg videre til skog og gjøre skade på flere treslag og lyngplanter. I USA har man et skrekkeksempel på hvor galt det kan gå. Siden midten av 1990-tallet har denne plantesykdommen tatt livet av millioner av eiketrær langs vestkysten. I USA går den under navnet «sudden oak death». Den har også gjort stor skade på lerketrær i England.
Pærebrann (Erwinia amylovora) er en bakteriesykdom som kan angripe mange planter, for eksempel eple, pære, mispel og rogn. De første funnene av pærebrann i Norge ble gjort i 1986, i Rogaland. Mattilsynet har siden gjennomført omfattende tiltak for å forebygge spredning og bekjempe skadegjøreren. Kampen pågår fortsatt, og så sent som i 2018 gjennomførte Mattilsynet 7439 kontroller i 150 kommuner og fjernet planter og hekker på totalt 886 lokaliteter.