Mange grøntprodusenter fikk problemer med å skaffe nok arbeidskraft på grunn av koronapandemien. Partene i jordbruksoppgjøret ble  derfor enige om at erstatningsordningen for avlingsskade i år skal utvides til også å omfatte avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft i innhøstingen. Regelverket er nå på plass.

Tekst: Landbruksdirektoratet Foto: Elstøen Gartneri

Ordningen har som formål å sikre produsenter med arbeidsintensive grøntproduksjoner mot store tap på grunn av restriksjoner i forbindelse med pandemien. Ordningen ble fastsatt i forskrift om erstatning ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (tidligere Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjonen), med virkning fra 7. mai 2020.

I tillegg har Landbruksdirektoratet utarbeidet satser kunngjort i forskrift om satser for og beregning av erstatning ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon den 11.08.2020, som tar høyde for at veksthusproduksjoner med manuell høsting kan få utbetalt erstatning over ordningen.

Landbruksdirektoratet sin fagside om avlingssviktordningen oppdateres fortløpende med relevant informasjon om regelverk og søknadsprosess. Rundskriv for ordningen er under utarbeidelse.