NGF mener at det er nødvendig med ekstraordinære bevilgninger og endringer i erstatningsordningen. Vekstgruppene må deles i enkeltkulturer slik at flest mulig økonomisk skadelidende får mulighet til å søke erstatning.

Sommerens varme og tørke har skapt en svært krevende situasjon for mange produsenter av frukt, bær, grønnsaker og poteter. For mange av kulturene erfares blant annet reduserte avlinger, unormal vekst og modningstid samt store vanningskostnader.  NGF mangler fortsatt et fullstendig bilde av skadenes omfang, men vi vet at dette er alvorlig for de som er rammet av tørke og varme.  Mange blir økonomisk skadelidende på grunn av avlingssvikt.

Dagens regelverk for erstatningsordninger er ikke gode nok for frukt- og grøntprodusentene. Vekstgruppe Grønnsaker omfatter de fleste grønnsakskulturene og mange av produsentene har sammensatte produksjoner med flere kulturer.

Med dagens ordning betyr det at mange som har store tap innen en enkeltkultur allikevel ikke når opp til avlingsskadeerstatning dersom de øvrige kulturene har greid seg bra.

Erstatning kan videre bare gis for produksjonssvikt ut over 30% av gjennomsnittsproduksjon per vekstgruppe ved avlingssvikt. Beregningen baseres på et gjennomsnitt av de siste fem årene for alle kulturene innen vekstgruppen. Dersom avlingssvikten er lavere enn 30 %, vil det ikke utløse erstatning (egenandelen er 30%).

Del opp gruppene

NGF mener derfor at det er nødvendig å dele opp vekstgruppe Grønnsaker i enkeltkulturer i tråd med sats- og beregningsforskriften slik at man får mulighet til erstatning innenfor enkeltkulturer. Tilsvarende vil det være nødvendig å dele opp vekstgruppene for frukt og bær i enkeltkulturer.

NGF mener også at egenandelen må reduseres fra 30% til 15%.

Dagens høye egenandel for en sammensatt vekstgruppe (slik den er i dag) betyr i realiteten at det er svært få som har mulighet til å få utbetaling via avlingsskadeordningen. Taket på 750.000 kroner er lavt for de av produsentene som har stor omsetning og bør heves. Det er viktig å merke seg at det er først når en kommer innenfor ordningen at dette tiltaket vil avhjelpe.

Katrine Røed Meberg, generalsektretær i NGF.

– Vi mener derfor at det aller viktigste nå er at ordningen innrettes slik at flest mulig økonomisk skadelidende får mulighet til å søke erstatning, det vil si ved en oppsplitting av vekstgruppene til enkeltkulturer, sier generalsekretær i NGF Katrine Røed Meberg. 

Nytt innspill til politikerne

NGF har derfor tatt et nytt initiativ og sendt innspill til Landbruks- og matdepartementet om behovet for støtte til frukt- og grøntprodusentene. Vi foreslår endringene som beskrevet over i forbindelse med forhandlingene om krisepakke. Tilsvarende innspill er gitt til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

-Vi er helt nødt til å få friske midler på bordet for å hjelpe produsentene,  sier Meberg.

De økonomiske konsekvensene er omfattende, og får voldsomme utslag for gartneren.

-Marginene er små i denne bransjen og svikt i avlingen forårsaker enda større tap i inntekt og overskudd. Kostnader til produksjon og vedlikehold blir i mange tilfeller høyere enn ved et normalår.

-Disse kostnadene samt investeringer for neste sesong, må dekkes. Etter at dette er betalt skal også gartneren og familien ha en lønn å leve av.

Nå håper Meberg at myndighetene ser alvoret og at forslaget utløser endringer som kan avhjelpe situasjonen for de som er rammet.

-Det registreres også avlingssvikt og problemer i veksthusproduksjoner, men veksthus faller utenfor ordningen. Årets situasjon viser veldig tydelig behovet for en grundig gjennomgang av ordningen og mer langsiktige tiltak.

-NGF vil i tillegg til nevnte hastetiltak fortsette å kjempe for vårt forslag om en skattefri fondsordning som vil kunne utjevne gode og dårlige år, og brukes til nødvendige investeringer for å kunne møte klimautfordringer, sier Meberg.

Alvorlig for gartneren

Frukt og grøntproduksjonen utgjør en stor verdiskapning  i Norge. Grønnsaker på friland står for om lag 1,8 mrd kroner, poteter 739 mill, bær 624 mill og frukt 243 mill. (Foreløpige tall fra Budsjettnemda for jordbruket 2017).

Frukt- og grøntnæringen står for 12,5% av den totale førsteomsetningen i landbruket. For grøntproduksjonene er tollvernet lavt og inntektene kommer i all hovedsak fra markedet. Siden næringen er så markedseksponert, er den også svært sårbar.

-Det betyr at årets sesong med store tørke og varmeproblemer får alvorlige konsekvenser for disse produsentenes økonomi, sier Meberg.

Allerede i midten av juli så NGF at ekstremværet ville forårsake skader og avlingssvikt for mange produsenter. Vi skrev da et brev til Lan

dbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet der vi gjorde oppmerksom på situasjonen og ba om ekstraordinære tiltak. Spesielt tok vi opp at erstatningsordningen må endres og tilpasses slik at de som lider økonomisk tap får mulighet til erstatning.

– Slik den er innrettet nå, er det dessverre sjeldent realistisk å få en slik erstatning, avslutter Meberg.