Bildetekst: Utvalgsleder Anita Krohn Traaseth og leder for sekretariatet, avdelingsdirektør Marit Jerven i Landbruksdirektoratet.

Rådgivende utvalg for innovasjon, vekst og økt norskandel i grøntsektoren leverer sine anbefalinger.

I jordbruksoppgjøret i 2019 ble partene enige om en satsing på innovasjon og vekst i grøntsektoren, med mål om å øke norskandelen og møte etterspørselen med mest mulig norskprodusert vare. Som en del av satsingen ble det etablert et rådgivende utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren.

Utvalget har hatt medlemmer fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, samt aktører i verdikjeden og virkemiddelapparatet. Anita Krohn Traaseth har ledet utvalget og Landbruksdirektoratet har vært sekretariat.

I en krevende tid
«Rapport fra rådgivende utvalg for innovasjon, vekst og økt norskandel i grøntsektoren» er nå overlevert digitalt til partene i jordbruksoppgjøret.

– Vi leverer rapporten i en tid som er svært krevende for landet, også for grøntnæringen, sier utvalgsleder Anita Krohn Traaseth. – Et helt utenkelig scenario slo inn midt i sluttfasen av utvalgsarbeidet, og sektoren har naturlig nok et helt annen fokus nå enn hvordan skape vekst og innovasjon. Men en dag skal vi over i en mer normal hverdag, og da blir det viktig å fortsette arbeidet med å realisere felles vekstambisjoner for næringen.

Mandatet for utvalget har vært å tegne et langsiktig og overordnet bilde av de muligheter og barrierer grøntsektoren som helhet står overfor.
– Ambisjonen har vært å enes om et sett av strategiske anbefalinger for hele næringen, snarere enn en detaljert bruttoliste med kortsiktige tiltak. Jeg håper og tror at arbeidet vil danne grunnlag for svært viktige diskusjoner om grøntsektorens fremtid når tiden er inne for det, sier Anita Krohn Traaseth, som takker sekretariatet og utvalgets medlemmer for aktiv deltagelse for å ferdigstille rapporten i en krevende tid.

Seks anbefalinger
Utvalget har valgt å gi seks langsiktige anbefalinger som i et 15-årsperspektiv skal resultere i et retningsskifte med vekst både i grøntmarkedet som helhet, og økt etterspørsel etter norskproduserte varer.

 1. Øke etterspørsel hos forbrukere og i de ulike markedskanalene
  Utvalget foreslår tiltak for å øke etterspørselen etter norske grønnsaker, frukt, bær, poteter, planteskole- og prydplanter hos forbrukerne og i markedskanalene.
 2. Utnytte den potensielle innkjøpskraften i offentlig sektor
  Utvalget mener at det offentlige må gå foran, og foreslår tiltak for å øke norskandelen av grønnsaker, frukt, bær, poteter, planteskole- og prydplanter i offentlige innkjøp.
 3. Løfte fram bærekraft som tydelig konkurransefortrinn
  Utvalget foreslår at det settes konkrete mål for bærekraft, at bærekraftskompetansen styrkes og det settes inn tiltak for å videreføre den gode statusen for plantehelse.
 4. Styrke produsentøkonomi og rekruttering
  Utvalget foreslår risikoavlastende tiltak og revitalisering av gartnerutdanningen.
 5. Øke kvalitet, styrke produktutvikling og utvide sesonger
  Utvalget foreslår tiltak for utvidet sesong, og forbedret kvalitet, lagerkapasitet og produktutvikling for norske grøntprodukter.
 6. Samordne strategisk satsing på forskning og innovasjon
  Utvalget foreslår tiltak for samordning av næringens innsats innen forskning og innovasjon, prioriterte områder for forskning og innovasjon og rekruttering av nøkkelkompetanse.