Eierne av prosjektet er BBBLS*, Greve Biogass, Lindum**, og Veksthusgruppen, og disse har dannet selskapet Grønt Skifte AS. Veksthusgruppen består av Skalleberg Gartneri, Kjær Gartneri og Skjærgården Gartneri, og disse har gått inn både med egne midler og med støtte fra Vestfold Fylkeskommune.

Sirkulær økonomi

Det er ikke lett å vite helt hvor man skal begynne å beskrive dette prosjektet. Det er så mye på en gang og alt griper inn i alt annet. Det kalles til og med en sirkulær økonomi, nettopp fordi det dreier seg om en helhetlig tankegang. La oss derfor like godt starte med veksthuset. Det skal bli semilukket, med doble vegger isolert med såpebobler. Såpeboblene i veggene er nokså vanlige, i den grad det kan sies å være vanlig å ha såpebobler i veggene. Fordelen med løsningen skal blant annet være at de gir god isolering, og at de slipper i gjennom lys. Fuktighetsstyringen skjer hovedsakelig ved hjelp av varmeveksling.

Fosfor

Det lille som fortsatt trengs av oppvarming skal komme fra et biogassanlegg tilknyttet avfallsanlegget. Noe av CO2-overskuddet skal også inn i veksthuset, og i tillegg skal det lages flytende biogjødsel, hovedsakelig basert på matavfall og husdyrgjødsel. Matavfall inneholder mye fosfor, noe som er en begrenset og knapp ressurs. Også vekstmediet skal bestå av kompost fra avfallsanlegget. I tillegg skal det prøves ut en teknikk der vekstmediet mettes med nanobobler, for å bedre lufttilførselen til røttene og lette opptaket av næringsstoffer i planten.

Jeg har kalt teknikken «digeponics», utledet av en kombinasjon av digestion og hydroponics, dvs gjødsling -ikke med fiskeavfall som i aquaponics- men digestate (biorest), eller sagt på en annen måte kombinasjonen av anaerobic digestion (biogassprosess) og hydroponics, forklarer Ketil Stoknes, prosjektleder for FOU-virksomhet og biologi i Lindum.

Ressurser

Avfallsanlegget produserer mye mer av både biogass, gjødsel og kompost enn det veksthusanlegget greier å forbruke, selv når det store veksthuset på 100 mål står ferdig.  Lindum tar tross alt i mot matavfall helt fra Asker og ned til Kragerø, i tillegg til husdyrgjødsel og annet næringsavfall. Det meste av gjødselen, komposten og jorden går til landbruk og frilandsproduksjon, mens gass, elektrisitet og varme går til skoler, bedrifter, husstander, busser og andre kjøretøy. Anlegget inneholder også et resirkuleringsanlegg, så det er lite som ikke blir gjenbrukt på en eller annen måte. Gjødselen kan til og med bli godkjent brukt til økologisk produksjon.
I andre enden vil så biogassfabrikken få tilbake vegetabilt avfall fra veksthuset.

Tomat

I forsøksveksthuset skal det produseres tomater, ut fra den tankegangen at dersom det går bra, bør det gå greit med de fleste andre kulturer også. Det skal også produseres kunnskap. Veksthuset skal – i likhet med resten av anlegget – brukes til forskning, rådgivning og undervisning. Klasser på grunnskole og videregående nivå vil kunne få en opplevelsesrik dag med mye informasjon om hvorfor søppel har blitt en ressurs, mer enn et problem. Det kan også bli aktuelt med undervisningstilbud for videregående skoler og oppover.  På sikt vil det trolig også bli aktuelt å selge teknologi og kompetanse som blir utviklet gjennom prosjektet.

Selv om vi har valgt tomater til pilotprosjektet, skal det ikke bli en stor monokultur av tomater i det store kommersielle veksthuset. Hva det skal bli arbeides det med nå, med tanke på et utvalg av flere sorter. Vi vil blant annet se på muligheten for å produsere grønnsaker som vi i dag hovedsakelig importerer,

Bjørnar Bjelland, daglig leder i Grønn NæringsKompetanse AS og prosjektleder for Grønt Skifte AS.

Hvis alt går som planlagt med pilotanlegget kan det bli aktuelt å sette i gang bygging av det store veksthuset allerede til neste år.

BBBLS er utvikler- og leverandør av bobleteknologien, og leier ut pilotveksthuset på en 10 årskontrakt til Grønt Skifte AS, som også har opsjon på kjøp.

Pilotveksthus 4:

pilotveksthus-041
Slik skal pilotveksthuset se ut, i følge illustrasjonen til prosjekteierne.

Det er mange helt nye ting som skal prøves ut parallelt i pilotveksthuset, så dette blir veldig spennende,
Bjørnar Bjelland, Grønn NæringsKompetanse AS

 

Lindum avfall og kretsløp:

lindum_avfall_kretsl%c2%a2p_17_nov1

**Lindum AS er et selskap 100 % eid av Drammen kommune, og er organisert som et konsern. Konsernet har seks datterselskaper, og virksomhet innen en rekke ulike områder som blant annet deponering av avfall og forurensede masser, containerutleie, sortering av avfall, energiproduksjon med drift av fjernvarmenett, drift av gjenvinningsstasjon, håndtering av farlig avfall, og behandling av avløpsslam, hageavfall, våtorganisk avfall og annet nedbrytbart avfall.